Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2019

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις") ρυθμίζουν τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ομοίως, το παρόν έγγραφο ρυθμίζει τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη διαδικασία συναλλαγής για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών

Με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, ο χρήστης αναλαμβάνει τη θέση του "χρήστη της ιστοσελίδας" (εφεξής, ο "Χρήστης"), η οποία συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή, χωρίς καμία επιφύλαξη, καθενός από τους κανόνες και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Όροι και Προϋποθέσεις" που εκδίδεται από την StubHub, την ακριβή στιγμή που ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών που προσφέρονται στους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις (εφεξής "Ειδικοί Όροι") οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να υποκαθιστούν, να συμπληρώνουν ή / και να τροποποιούν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πρέπει επίσης, να διαβάσει προσεκτικά τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους πριν από τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από όλες τις ανακοινώσεις, κανονισμούς χρήσης και τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο Χρήστη από την StubHub, η οποία μπορεί να υποκαταστήσει, συμπληρώσει, ή/και να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η StubHub διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, η StubHub θα ειδοποιήσει εκ των προτέρων τους εγγεγραμμένους Χρήστες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στους Όρους και Προϋποθέσεις και θα αντικαταστήσει την προηγούμενη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας. Η μεταγενέστερη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από τον Χρήστη μετά την τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων συνεπάγεται την αποδοχή, χωρίς αμφιβολία, των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων. Αν ο Χρήστης δεν αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις, η σύμβαση μπορεί να τερματιστεί λόγω αδυναμίας χρήσης των Υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα ή μέσω απενεργοποίησης του λογαριασμού του Χρήστη.

Η απλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η περιήγηση στα περιεχόμενά της είναι δωρεάν. Η χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει το StubHub από τον Χρήστη υπόκειται σε τέλη όπως καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε σχέση με τις προδιαγραφές των παρεχόμενων Υπηρεσιών, καθώς και οι γενικοί όροι και η οριστικοποίηση της σύμβασης, είναι επαρκείς για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε λάθους στη διαμόρφωση της συγκατάθεσης. Ωστόσο, η StubHub θα ενημερώνει το Χρήστη για τυχόν προσαρμογές στις τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών, ή της συμβατικής σχέσης, η οποία έχει ζητηθεί επισήμως.

Ειδικοί όροι για ανταλλαγής Εισιτηρίων

Η StubHub μέσω της Ιστοσελίδας παρέχει μια υπηρεσία διαμεσολάβησης στους Χρήστες για τη συναλλαγή τίτλων (εφεξής "η Υπηρεσία") καθώς και άλλες πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής, από κοινού "οι Υπηρεσίες" ) μεταξύ του νόμιμου κατόχου οποιουδήποτε τίτλου/αξίας που επιτρέπει την πρόσβαση σε κάποιο γεγονός ή κοινό θέαμα (εφεξής "Εισιτήριο"), ο οποίος είναι πρόθυμος και εξουσιοδοτημένος να τα παραχωρήσει σε τρίτους δωρεάν ή με πληρωμή (στο εξής, και για περιγραφικούς λόγους μόνο οι "Πωλητές") και όσοι ενδιαφέρονται να είναι δικαιούχοι ή αγοραστές αυτών των Εισιτηρίων (στο εξής, και μόνο για περιγραφικούς λόγοι, οι "Αγοραστές").

Η StubHub δεν είναι ούτε νόμιμος κάτοχος, ιδιοκτήτης, ούτε νομέας οποιουδήποτε από τα Εισιτήρια που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ούτε παραχωρεί, δωρίζει, πωλεί, αγοράζει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε περιουσία ή κατοχή τους, και περιορίζεται στην παροχή πύλης στους Χρήστες, δειυκολύνοντας και διασφαλίζοντας τη σωστή ανάπτυξη και οικονομική διαχείριση των συναλλαγών των εν λόγω Εισιτηρίων. Η StubHub δεν μοιράζεται τη νομική ιδιότητα των Εισιτηρίων μεταξύ Χρηστών (Πωλητή και Αγοραστή).

Η StubHub, εντός της Υπηρεσίας της, παρέχει μόνο μια πλατφόρμα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των Αγοραστών και των Πωλητών και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα λαμβάνει χώρα αποτελεσματικά, αφήνοντας την πραγματική λειτουργία των συναλλαγών στην ελεύθερη βούληση των Χρηστών. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, οι Χρήστες απαλλάσσουν την StubHub από κάθε ευθύνη που δεν επιβάλλεται αυστηρά από το νόμο, και η οποία προέρχεται από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ή επιχειρήθηκαν να πραγματοποιηθούν στην Ιστοσελίδα.

Η StubHub δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την αυθεντικότητα ή την ακρίβεια των αγγελιών του Πωλητή ούτε τη ικανότητα του Πωλητή να πουλήσει τα εισιτήρια. Οι Χρήστες αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν σωστές, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τα εκδοθέντα Εισιτήρια.

Η προσφερόμενη Υπηρεσία αποτελεί το αντικείμενο σύμβασης διαμεσολάβησης μεταξύ των Χρηστών και της StubHub, η οποία οριστικοποιείται με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που έχουν δοθεί. Η σύμβαση της διαμεσολάβησης δεσμεύει διμερώς τους Χρήστες της Υπηρεσίας με την StubHub, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των Αγοραστών και των Πωλητών.

1. Μητρώο Χρηστών

1.1. Υποχρέωση:

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την προηγούμενη συνδρομή ή εγγραφή του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον Χρήστη.

1.2 Απαιτήσεις:

Η εγγραφή προϋποθέτει ότι ο Χρήστης έχει τη νόμιμη ηλικία και κατέχει πλήρη δικαιοπρακτική και πνευματική ικανότητα να παρέχει τις πληροφορίες που ζητά η StubHub στη φόρμα εγγραφής. Οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων της StubHub, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ: Πολιτική Απορρήτου

1.3 Απαιτούμενα Δεδομένα:

Για να πραγματοποιήσει την εγγραφή, ο χρήστης πρέπει να παρέχει στην StubHub το ονοματεπώνυμο, το e-mail, καθώς και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

1.4 Όνομα Χρήστη και κωδικός πρόσβασης:

Μόλις ο Χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στην Υπηρεσία, θα του εκχωρηθεί ένα Όνομα Χρήστη, το οποίο θα είναι όμοιο με τη διεύθυνση e-mail που παρείχε στη φόρμα εγγραφής, καθώς και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης, τον οποίο ο Χρήστης θα είναι στη συνέχεια σε θέση να τροποποιήσει. Η ευθύνη της επιμέλειας και της ασφάλειας του Ονόματος Χρήστη ID έγκειται στον Χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται υπό το Όνομα χρήστη και του κωδικό πρόσβασής του.

1.5. Ακρίβεια πληροφοριών:

Όλες οι πληροφορίες που υποδεικνύονται από τον χρήστη καθ' όλη τη διαδικασία της εγγραφής πρέπει να είναι αυθεντικές, ακριβείς και πλήρεις. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης εγγυάται την αυθεντικότητα όλων των δεδομένων που χορηγεί κατά τη συμπλήρωση των αναγκαίων φορμών για την εγγραφή στην Υπηρεσία. Ο Χρήστης θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη συντήρηση όλων των πληροφοριών που παρέχονται στην StubHub, διατηρώντας τις πάντα ενημερωμένες με τρόπο που να ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή με την τρέχουσα κατάσταση του Χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Χρήστης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και για τυχόν βλάβη, οποιουδήποτε είδους, προκληθεί από αυτές τις ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες στην StubHub ή οποιονδήποτε τρίτο.

2. Αναθέτουσα οντότητα

2.1 Εάν αγοράζετε ή πουλάτε Εισιτήρια της Ιστοσελίδας μας για ένα γεγονός που βρίσκεται:

2.1.1.Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, συνάπτεστε με την StubHub, Inc. (συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της Last Minute Transactions, Inc. (φορέας Εκμετάλλευσης Υπηρεσιών Τελευταίας Στιγμής)), 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105.

2.1.2. στον Καναδά, συμβάλλεστε με την StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3. στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνάπτεστε με την εταιρεία StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF.

2.1.4. Στο Μεξικό, συμβάλλετε με την EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, México.

Στην Ιαπωνία, συμφωνείτε με την Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.6. Στη Νότια Κορέα, συνάπτεστε με την Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, συνάπτεστε με τηνTicketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spain with the CIF (εταιρικός φορολογικός αριθμός) B-95630034, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Βισκάγια, τόμος 518, Σελίδα 69, φύλλο BI-57766.

2.2. Η αναθέτουσα οντότητα εφεξής θα αναφέρεται ως "StubHub", "εμείς", "εμάς" ή "μας").

2.3. Η Evandti AR, S.A. είναι η οντότητα που χειρίζεται οποιεσδήποτε και όλες τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις που γίνονται στον ιστότοπό μας στην Αργεντινή. Συνεπώς, αν αγοράσετε ή/και πουλήσετε εισιτήρια στον ιστότοπό μας στην Αργεντινή, συνάπτετε σύμβαση, μόνο όσον αφορά σε δραστηριότητες πληρωμών, και με την Evandti AR, S.A., εκτός από την Ticketbis S.L.

2.4. Η Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. είναι η οντότητα που χειρίζεται οποιεσδήποτε και όλες τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις που γίνονται στον ιστότοπό μας στη Βραζιλία. Συνεπώς, αν αγοράσετε ή/και πουλήσετε εισιτήρια στον ιστότοπό μας στη Βραζιλία, συνάπτετε σύμβαση, μόνο όσον αφορά σε δραστηριότητες πληρωμών, και με την Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda., εκτός από την Ticketbis S.L.

3. Πώληση εισιτηρίων.

3.1. Πληροφορίες για το Εισιτήριο.

Μετά την εγγραφή, ο Χρήστης που ενδιαφέρεται να προσφέρει ένα Εισιτήριο θα το δημοσιεύει στην Ιστοσελίδα συμπληρώνοντας με λεπτομερή, αυθεντικό και ακριβή τρόπο τα πεδία που περιλαμβάνονται στη φόρμα εγγραφής και όπου είναι υποχρεωτικό να παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία μεταξύ άλλων: το όνομα της εκδήλωσης για την οποία προσφέρονται τα Εισιτήρια, την ημερομηνία της εκδήλωσης, τον τύπο του Εισιτηρίου που προσφέρεται, ενδεχόμενους περιορισμούς του προσφερόμενου Εισιτηρίου και την επιθυμητή τιμή για την ανταλλαγή.

Ο Πωλητής είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει τον αριθμό της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας της οποίας η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία της εκδήλωσης για την οποία προσφέρονται τα εισιτήρια, καθώς και την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής, έτσι ώστε η StubHub να μπορεί να μεταφέρει, σε περίπτωση αγοράς των προσφερόμενων εισιτηρίων, το οφειλόμενο από τη συναλλαγή ποσό. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι εκείνοι που αναφέρονται στη φόρμα πώλησης στην Ιστοσελίδα.

3.2. Δημοσίευση Προσφοράς.

Οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται από το Χρήστη στην Ιστοσελίδα παρέχουν στην StubHub και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συνδεόμενες ή/και συμμετέχουσες εταιρίες, το μη-αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύουν και να εμφανίζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε περαιτέρω ιστοσελίδες που ανήκουν στους κατόχους. Με τη δημοσίευση, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί και να ολοκληρώσει τις συναλλαγές που αναφέρονται μέσα στους Όρους και Προϋποθέσεις της StubHub

Η δημοσίευση μιας Προσφοράς στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται επίσης την επισημοποίηση της σύμβασης εργασίας και την έναρξη της Υπηρεσίας που παρέχεται στον Πωλητή από την StubHub με την αποδοχή της Προσφοράς από τον Αγοραστή, η Υπηρεσία κερδίζει τέλη και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους συμβατικούς όρους, η StubHub θα λάβει αποζημίωση.

Αυτή η υπηρεσία θα εισπράττει προμήθειες, και εάν είναι απαραίτητο, οικονομικό πρόστιμο μη συμμόρφωσης προς όφελος της StubHub, αν ο Αγοραστής αποδεχθεί την προσφορά. Επιπλέον, η StubHub έχει το δικαίωμα να διεκδικεί απώλειες και ζημίες κατά περίπτωση.

3.3. Διάρκεια ισχύος και εφαρμογής των δημοσιευμένων Προσφορών.

Σε γενικές γραμμές, η ισχύς των προσφερόμενων Εισιτηρίων, θα καθορίζεται από την ημερομηνία της εκδήλωσης, την οποία αφορούν τα Εισιτήρια. Κάθε Προσφορά που δεν υπόκειται στο σύστημα Είσιτηρίων "Πρόγραμμα Τελευταίας Στιγμής" και δημοσιεύεται από τους Πωλητές μπορεί να ισχύει μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία της εκδήλωσης, στην οποία προσφέρει πρόσβαση το Εισιτήριο.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάρκεια ισχύος των Προσφορών μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με ορισμένες συνθήκες ή καταστάσεις που είναι εκτός του ελέγχου της StubHub. Σε μια τέτοια περίπτωση, η StubHub θα ενημερώνει τους Χρήστες σχετικά με κάθε τροποποίηση της διάρκειας ισχύος των Προσφορών, μόλις έχει ουσιαστική απόδειξη των περιστάσεων αυτών.

3.4. Δωρεάν Δημοσίευση.

Η δημοσίευση της Προσφοράς είναι δωρεάν για τον Πωλητή. Το ποσοστό αμοιβής θα χρεωθεί από την StubHub μόνο στην περίπτωση της πραγματικής μεταβίβασης του προσφερόμενου Εισιτηρίου, εκτός από την οικονομική κύρωση για μη συμμόρφωση του Πωλητή που καθορίζεται στην παράγραφο 3.10.

3.5. Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της Προσφοράς, ο πωλητής πρέπει να παρέχει στην StubHub μια έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που λήγει σε ημερομηνία που έπεται της εν λόγω εκδήλωσης. Με την παροχή αυτής της κάρτας, ο χρήστης εξουσιοδοτεί εσκεμμένα τη StubHub να πραγματοποιήσει τις χρεώσεις ή τις χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη συναλλαγή των Εισιτηρίων και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την StubHub σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

3.6. Φόροι που σχετίζονται με τη συναλλαγή των Εισιτηρίων

Αν τα Εισιτήρια υπόκεινται σε δασμούς ή φόρους, είναι ευθύνη του Πωλητή να καθορίζει το είδος και το ύψος τους, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην τελική τιμή εκχώρησης. Αυτοί οι δασμοί ή φόροι είναι ανεξάρτητοι από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που επιβάλλεται στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχονται από την StubHub στους Χρήστες.

3.7. Καθορισμός της τιμής της Προσφοράς από τον Πωλητή.

Η δημοσίευση της Προσφοράς από τον Πωλητή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα περιλαμβάνει την τιμή που ο Πωλητής αναμένει να λάβει από τη συναλλαγή. Για το σκοπό αυτό, ο Πωλητής θα περιλαμβάνει το επιθυμητό ποσό στη φόρμα πώλησης που παρέχεται από την Ιστοσελίδα. Ο καθορισμός της τιμής είναι αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή και η StubHub δεν θα λαμβάνει μέρος σε αυτή την απόφαση, μη έχοντας επίδραση στον καθορισμό των προσφερόμενων τιμών.

Κατά συνέπεια, η τιμή θα καθορίζεται ελεύθερα από τον Πωλητή, ο οποίος θα πρέπει να έχει υπόψη του τις διατάξεις της παραγράφου 2.6 σχετικά με τους φόρους που συνδέονται με τη συναλλαγή, και, την αμοιβή για την Υπηρεσία που προσφέρεται από την StubHub σύμφωνα με την παράγραφο 3.8. Ο Πωλητής μπορεί, ανά πάσα στιγμή μέχρι την αποδοχή της Προσφοράς από τον Αγοραστή, να τροποποιεί την επιθυμητή τιμή που προσφέρεται για τη συναλλαγή.

3.8. Κόστος της Υπηρεσίας για προσφορά Εισιτηρίων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Πωλητή για την καταχώρηση προσφορών συνεπάγεται το κόστος της υπηρεσίας διαμεσολάβησης υπέρ της StubHub για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται επιτυχώς μέσω της Ιστοσελίδας. Το κόστος των Υπηρεσιών που παρέχεται από το StubHub θα καθοριστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

3.9. Σύνδεση του Πωλητή με μια αποδεκτή Προσφορά.

Μόλις η StubHub στείλει το πρώτο e-mail στον Πωλητή ενημερώνοντάς τον ότι, ανάλογα με την περίπτωση, η πώληση εκκρεμεί ή έχει επιβεβαιωθεί, η Προσφορά δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, και ο Πωλητής πρέπει να θέσει τα εισιτήρια στη διάθεση του Αγοραστή. Όταν μια συναλλαγή για μία Προσφορά γίνει δεκτή από τον Αγοραστή, η StubHub θα στείλει ένα e-mail που επιβεβαιώνει την πώληση και ο Πωλητής πρέπει να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή με τρόπο ώστε ο Αγοραστής να μπορέσει να κάνει αποτελεσματική χρήση των αποκτηθέντων Εισιτηρίων.

Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές. Η StubHub δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τις συνθήκες των εκδηλώσεων, οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή της τοποθεσίας, του προγραμματισμού και της σειράς ή τυχόν ακύρωση της εκδήλωσης που μπορεί να προκύψει. Αν προκύψουν οι καταστάσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η ακύρωση των πληρωμών που οφείλονται από την ολοκλήρωση των συναλλαγών θα πραγματοποιείται κατά την κρίση της StubHub και μόνο.

3.10. Μη συμμόρφωση του Πωλητή. Κυρώσεις:

Η StubHub θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών τελών στους Πωλητές για τυχόν συναλλαγές που δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω λάθους ή μη συμμόρφωσης του Πωλητή των εισιτηρίων. Τα τέλη αυτά αντανακλούν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η StubHub για την επίλυση των αιτημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί δεόντως. Η StubHub διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κλείνει το λογαριασμό οποιουδήποτε Πωλητή, αν ο Πωλητής διαπράξει σφάλμα ή επιδείξει μη-συμμόρφωση επανειλημμένα. Οι εν λόγω κυρώσεις θα επιβάλλονται στον Πωλητή υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την StubHub στους Πωλητές θα έχουν πάντα τη μορφή οικονομικών επιβαρύνσεων. Αυτές θα πραγματοποιούνται με τα μέσα που προβλέπονται από τον Πωλητή ως εγγύηση της πώλησης ή επί του συνολικού ποσού των πωλήσεων προς πληρωμή του Πωλητή. Οποιαδήποτε κι αν είναι η μορφή τους, οι διοικητικές επιβαρύνσεις θα εφαρμόζονται αυτόματα από την StubHub, αν και εφόσον ο Πωλητής εμπίπτει στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που ορίζονται ως εξής: Οι κυρώσεις θα χρεώνονται με όλους τους ισχύοντες Φόρους.

3.10.1 Κυρώσεις για την καθυστερημένη παράδοση των εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια που πωλούνται πρέπει να αποστέλλονται εντός 72 ωρών μετά την ημερομηνία διάθεσης που επιλέξατε όταν δημοσιεύσατε τα εισιτήρια. Σε περίπτωση αποστολής των εισιτηρίων μετά την περίοδο αυτή, θα επιβάλλονται αυτόματα κυρώσεις στον Πωλητή για κάθε πακέτο που παραδίδεται με καθυστέρηση. Οι κανόνες που διέπουν τις οικονομικές κυρώσεις για την καθυστερημένη παράδοση περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κυρώσεις.

Η επιβάρυνση αυτή αντιστοιχεί στο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η StubHub για τη διερεύνηση της κατάστασης της αποστολής της παραγγελίας και της παρακολούθησης των ερωτημάτων των Αγοραστών. Ο Πωλητής θα λάβει την αξία της παραγγελίας, μείον το ποσό της προμήθειας και το ύψος της κυρώσεως για την καθυστερημένη παράδοση, η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως.

Αυτό το πρόστιμο δεν θα εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.10.2 Επιβολή ποινής για αποστολή εσφαλμένων εισιτηρίων αποδεκτών από τον Αγοραστή.

Όταν τα Εισιτήρια που στάλθηκαν δεν είναι ακριβώς ίδια με εκείνα που είχαν περιγραφεί στη λίστα, αλλά ο αγοραστής τα αποδεχθεί, τότε θα εφαρμόζεται μία οικονομική κύρωση για λανθασμένα εισιτήρια, η οποία θα αντιστοιχεί στο ποσό της έκπτωσης που έγινε από την StubHub. στον Αγοραστή προκειμένου ο Αγοραστής να αποδεχθεί τα λάθος εισιτήρια. Το ποσό αυτό που θα αφαιρείται από την StubHub για τον Αγοραστή ως αποζημίωση θα αποφασίζεται αποκλειστικά από την StubHub και θα παραχωρείται απευθείας στον Αγοραστή.

Ως εκ τούτου, ο Πωλητής θα λαμβάνει την αξία της πώλησης μείον οποιασδήποτε αμοιβής για την πώληση, και μείον την έκπτωση αποζημίωσης που χορηγείται στον Αγοραστή (όπου υφίσταται). Εάν ο Αγοραστής ΔΕΝ αποδεχθεί τα Εισιτήρια που προσφέρονται ως υποκατάστατα, η παραγγελία θα θεωρείται ως αποτυχημένη και θα εφαρμόζεται μία κύρωση "αποτυχημένης παραγγελίας" (βλέπε παράγραφο 3.10.3 παρακάτω).

Τα Εισιτήρια θα θεωρούνται εσφαλμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οι περιπτώσεις που περιγράφονται στα προηγούμενα σημεία, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαχωρίσεις και τις κατηγορίες που υποδεικνύονται στο χάρτη της StubHub. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταχωρίσεις και τα Εισιτήρια πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαιρέσεις και τις κατηγορίες του χάρτη της εκδήλωσης όπως διατίθενται από το StubHub. Εάν δεν υπήρχε χάρτης, οι τύποι Εισιτηρίων θα είναι αυτοί που καθορίστηκαν από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης.

3.10.3 Κυρώσεις για αποτυχημένες παραγγελίες.

Η StubHub θεωρεί μια παραγγελία αποτυχημένη ως εξής:

Αν ο Πωλητής αδυνατεί να στείλει τα Εισιτήρια ή στείλει λάθος Εισιτήρια, τα οποία ο Αγοραστής δεν αποδέχεται, και η StubHub υποχρεούται να αποζημιώσει τον Αγοραστή ή να αντικαταστήσει την παραγγελία με Εισιτήρια άλλου πωλητή, ο Πωλητής δεν θα λάβει το συνολικό ποσό της πώλησης, και υποχρεούται να καταβάλει στην StubHub μία χρηματική κύρωση για την αποτυχημένη παραγγελία.

Η κύρωση για την αποτυχημένη παραγγελία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής, στην οποία είχαν πωληθεί τα εισιτήρια, και της τιμής των Εισιτηρίων αντικατάστασης, η οποία θα είναι της ίδιας ή καλύτερης κατηγορίας. Το ελάχιστο ποσό της κυρώσεως για την αποτυχημένη παραγγελία περιγράφεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κυρώσεις.

Ο Πωλητής θα είναι σε θέση να ζητήσει από την StubHub την επιστροφή του Εισιτηρίου που έστειλε κατά λάθος, μόνο αν ο Αγοραστής δεν δεχθεί το εν λόγω Εισιτήριο. Το ποσό για την επιστροφή των Εισιτηρίων στον Πωλητή θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πωλητή. Επιπλέον, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει τα εσφαλμένα εισιτήρια στην StubHub.

3.11. Παράδοση Εισιτηρίων από τον Πωλητή.

Ο Πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποστολή των Εισιτηρίων που προσφέρει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες παράδοσης ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις διάφορες διαθέσιμες υπηρεσίες παράδοσης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή να:

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με την παράδοση και ο Πωλητής δεν έχει κρατήσει οποιαδήποτε αποδεικτικά παράδοσης ή αν η ετικέτα αποστολής δεν έχει σκαναριστεί σωστά, η StubHub δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παραλαβή του πακέτου και ως εκ τούτου θα καταστήσει τον Πωλητή υπεύθυνο για την αποτυχημένη παραγγελία και θα επιβαρύνει τον πωλητή με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα για τις αποτυχημένες πωλήσεις.

3.12. Ηλεκτρονικά Εισιτήρια(e-Tickets)

Αν ο Πωλητής αποτύχει κατά την αποστολή ή τη φόρτωση των σωστών Εισιτηρίων όπως περιγράφεται στην προσφορά, η StubHub θα τον χρεώσει με τις αντίστοιχες κυρώσεις που ισχύουν για αποτυχημένη παράδοση. Αν ο Πωλητής ανεβάσει ή στείλει μέσω e-mail ένα μη έγκυρο αρχείο PDF (ή ένα αρχείο άλλης μορφής) ή δημιουργήσει δικό του αρχείο με σάρωση ή φωτοαντιγραφή εισιτηρίων, αυτό θα προκαλέσει την ακύρωση της πώλησης και τη χρέωση των αντίστοιχων διοικητικών τελών στον Πωλητή.

3.13. Άμεση παράδοση των Εισιτηρίων.

Όταν στην προσφορά αναγράφεται ότι τα Εισιτήρια είναι "με άμεση παράδοση", ο Πωλητής δεσμεύεται να τα αποστείλει σε διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία της πώλησης. Μετά από αυτές τις 72 ώρες, η StubHub μπορεί να ακυρώσει την πώληση χωρίς αποζημίωση στον Πωλητή. Εάν η πώληση δεν ακυρωθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της StubHub , ο Πωλητής θα καταβάλει πρόστιμο για την καθυστερημένη παράδοση των εισιτηρίων (η επιβολή κυρώσεων περιγράφεται στην παράγραφο 3.10.1 του παρόντος εγγράφου). Η απόφαση για την εφαρμογή μιας ή άλλης ποινής είναι αποκλειστική για το StubHub. Μόλις περάσει η προθεσμία "άμεσης παράδοσης" (72 ώρες μετά την πώληση), η StubHub θα αποφασίσει εάν η πώληση θα ακυρωθεί ή θα διατηρηθεί, εφαρμόζοντας το αντίστοιχο τέλος καθυστέρησης παράδοσης.

3.14. Ποσό προς είσπραξη από τον Πωλητή κατά τη Συναλλαγή.

Η StubHub θα πιστώσει το οφειλόμενο ποσό από τις έγκυρα ολοκληρωμένες συναλλαγές του Πωλητή με τη μέθοδο που επιλέγεται κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς. Το ποσό που θα πιστώσει η StubHub στον πωλητή θα είναι εκείνο που προσδιορίζεται κατά τη στιγμή της υποβολής της Προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3.7.

3.15. Όροι και Προϋποθέσεις για την πληρωμή στον Πωλητή για τη συναλλαγή.

Οι πωλήσεις για τις περασμένες εκδηλώσεις λογαριάζονται τη δεύτερη και τέταρτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μήνα. Η εντολή πληρωμής για τις πωλήσεις αυτές θα γίνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες μετά από την εν λόγω Δευτέρα. Η περίοδος που χρειάζεται για την είσπραξη του ποσού εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

3.16. Κλείσιμο λογαριασμού StubHub.

Η StubHub διατηρεί το δικαίωμα εισδοχής και αποκλεισμού από την Ιστοσελίδα. Κάθε Πωλητής που δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ενδέχεται να αποκλειστεί από την Ιστοσελίδα. Ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες κατά το κλείσιμο του λογαριασμού. Η StubHub διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε πώληση ενός Πωλητή όταν ο λογαριασμός του έχει κλείσει. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία κλεισίματος του λογαριασμού, η StubHub θα διακανονίσει όλες τις πληρωμές που οφείλονται στον Πωλητή, μετά την αφαίρεση των ισχυόντων οφειλόμενων κυρώσεων.

4. Αγορά εισιτηρίων.

4.1. Αποδοχή μιας Προσφοράς.

Κάθε Αγοραστής που ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια από τα Εισιτήρια που διατίθενται, πρέπει να αποδεχθεί ρητά όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η αποδοχή των όρων της εν λόγω Προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή της καθορισμένης τιμής από τον Πωλητή (η τιμή θα καθορίζεται αποκλειστικά από τον Πωλητή, ως εκ τούτου ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις τιμές), το κόστος των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται από την StubHub , το οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.3, και τυχόν οφειλόμενα έξοδα μεταφοράς και αποστολής.

Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές. Η StubHub δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τις συνθήκες των εκδηλώσεων, οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή της ώρας, του χώρου και της σειράς ή τυχόν ακύρωση της εκδήλωσης που μπορεί να προκύψει. Η StubHub, εάν είναι δυνατόν, θα ενημερώσει τους Αγοραστές για τις εν λόγω αλλαγές. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποζημιώνονται οι Αγοραστές για αγορές που πραγματοποίησαν.

Η αποδοχή της Προσφοράς ενεργοποιεί την απόδοση των Υπηρεσιών από την StubHub στον Αγοραστή. Μέσω αυτής της αποδοχής ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί την StubHub να χρεώνει το συνολικό ποσό της τιμής του Εισιτηρίου και τις τυχόν χρεώσεις μέσω του τρόπου πληρωμής που προσφέρεται για το σκοπό αυτό στη διαδικασία αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των φόρων για τις Υπηρεσίες Stubhub, εάν υφίστανται, όπως ισχύουν κατά τη στιγμή της αποδοχής που εισπράττεται από τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το StubHub.

Οι Αγοραστές οφείλουν να πληρώνουν στο τοπικό νόμισμα της Ιστοσελίδας στην οποία έχει πρόσβαση ο Αγοραστής, ακόμη και αν αγοράζουν εισιτήρια για ένα γεγονός που βρίσκεται σε διαφορετική χώρα με διαφορετικό τοπικό νόμισμα. Συνεπώς, κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών StubHub μπορεί να παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου μέλους της ομάδας.

4.2. Κατανομή και επιβεβαίωση αγοράς.

ΜΜόλις ολοκληρωθεί η αγορά, η StubHub θα αποστείλει e-mail εκκρεμούς ή επιβεβαιωμένης αγοράς, ανάλογα την περίσταση, στην διεύθυνση που παρέχεται από τον Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών της εν λόγω συναλλαγής. Η επικοινωνία αυτή θα αποτελεί αποδεικτικό στιχείο της συναλλαγής ανάμεσα στον Πωλητή και τον Αγοραστή. Οι Αγοραστές, σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν στο γεγονός, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου την Υπηρεσία για να προσφέρουν το Εισιτήριο που αγόρασαν.

Όταν ο Πωλητής δεν τηρήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις και, όπου είναι δυνατόν, η StubHub θα στείλει στον Αγοραστή καλύτερα εισιτήρια που θα ολοκληρώσουν την αγορά από όλες τις απόψεις. Εάν η παράδοση των άλλων εισιτηρίων καταστεί αδύνατη, η StubHub θα αποζημιώνει τον Αγοραστή μέσω του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της αγοράς και με τα ποσά που έχουν ήδη χρεωθεί για τα εισιτήρια.

4.3. Τιμή των Εισιτηρίων για τον Αγοραστή.

Η τιμή διάθεσης των εισιτηρίων θα αποτελείται από τους ακόλουθους παράγοντες:

Η τιμή της Προσφοράς που ορίζεται από τον Πωλητή είναι εκείνη που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα που σχετίζεται με την εκδήλωση για την οποία ο Πωλητής έχει υποβάλει Προσφορά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Τα Έξοδα Αποστολής είναι οι δαπάνες που προκύπτουν από την παράδοση των εισιτηρίων στον Αγοραστή που αποκτώνται μέσω της Ιστοσελίδας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας διανομής που αναφέρεται.

Το τέλος Υπηρεσίας αποτελείται από τα τέλη που χρεώνονται από την StubHub για τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Αγοραστή, που καθορίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων, εάν υπάρχουν.

4.4. Τέλος Υπηρεσίας για την αγορά εισιτηρίων.

Η αγορά των Εισιτηρίων συνεπάγεται κόστος για τις Υπηρεσίες υπέρ του StubHub για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται αποτελεσματικά μέσω της Ιστοσελίδας. Το τέλος Υπηρεσιών που παρέχεται από την StubHub θα καθοριστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Η παράδοση των εισιτηρίων εξαρτάται από την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που χορηγούνται από τον Αγοραστή (παράγραφος 1.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων) και τη διαθεσιμότητα του Αγοραστή για την παραλαβή του πακέτου. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν δαπάνες της StubHub για μίσθωση ενός τρίτου φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης ή μιας δεύτερης παράδοσης με πρόσθετο κόστος που θα καταστούν αναγκαίες λόγω μη συμμόρφωσης με την προαναφερόμενη παράγραφο, αυτά τα πρόσθετα ποσά θα βαρύνουν τον Αγοραστή.

4.5. Ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-Tickets)

Σε περίπτωση αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-Ticket), ο Αγοραστής θα λάβει αυτά τα εισιτήρια μέσω e-mail.

5. Εγγυήσεις που προσφέρει το StubHub

Σε γενικές γραμμές, η StubHub προσφέρει στους Χρήστες της Υπηρεσίας εγγύηση προστασίας των δεδομένων τους και ασφάλειας στις συναλλαγές τους, εμπιστευτικότητας των πληροφοριών τους και κρυπτογράφησής τους μέσω Secure Socket Layer (SSL) των 2048 bit. Όλες οι διαδικασίες συναλλαγών πληρωμών που γίνονται με τους Χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των τερματικών των χρηματοπιστωτικών φορέων με πλήρη εγγύηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας. Ομοίως, θα χρησιμοποιούνται ψηφιακές εγγυήσεις πιστοποίησης που παρέχονται από τη VeriSign για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

5.1. Εγγυήσεις για τους Πωλητές

5.2. Εγγυήσεις για τους Πωλητές

6. Προωθητικές Προσφορές.

Η StubHub ενδέχεται να διενεργεί προσφορές ή εκπτώσεις που αφορούν τα τέλη των Υπηρεσιών της, των οποίων οι όροι και το εύρος του πεδίου εφαρμογής θα ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα και θα ρυθμίζεται ανά πάσα στιγμή από αυτό που έχει σκόπιμα συσταθεί.

7. Κοινοποιήσεις-Ειδοποιήσεις.

Σε γενικές γραμμές, και για την καλύτερη και ασφαλέστερη μορφή της κοινοποίησης, όλες οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που παρέχονται ανάμεσα στην StubHub και τους Χρήστες (Αγοραστές ή Πωλητές), θα πραγματοποιούνται εγγράφως και μέσω e-mail, το οποίο θα χρησιμεύει ως απόδειξη για τους Χρήστες για τις Υπηρεσίες και τη διαχείριση που παρέχεται από την StubHub.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για καλύτερη ευελιξία στις κοινοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις που θα πρέπει να διαβιβάζονται, η StubHub ενδέχεται να επικοινωνήσει πρώτα μέσω τηλεφώνου με το Χρήστη, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που παρείχε ο ίδιος στη φόρμα εγγραφής του, επιβεβαιώνοντας την εν λόγω κοινοποίηση ή ειδοποίηση που περιέχεται στο e-mail. Σε κάθε περίπτωση, η δημοσίευση προσφορών από τους Πωλητές και η αποδοχή από τους Αγοραστές θα επιβεβαιώνεται πάντα από την StubHub μέσω της έγκυρης διεύθυνσης e-mail που παρέχεται από το Χρήστη της Υπηρεσίας.

Όλες οι επικοινωνίες και οι ειδοποιήσεις που γίνονται από τους χρήστες στην StubHub θα θεωρούνται αποτελεσματικές, για όλους τις προθέσεις και τους σκοπούς, όταν κατευθύνονται στο StubHub μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: helpdesk@stubhub.gr Όλες οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιεί το StubHub στον Χρήστη θα θεωρούνται αποτελεσματικές για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς όταν γίνονται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

8. Εφοδιαστική. Παράδοση και παραλαβή Εισιτηρίων.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές, η StubHub , ως μέρος της Υπηρεσίας, θα παρέχει μια υπηρεσία παράδοσης και παραλαβής των διαθέσιμων Εισιτηρίων στους Χρήστες. Η υπηρεσία αυτή θα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα και θα προσδιορίζεται συγκεκριμένα από την StubHub τη στιγμή της επιβεβαίωσης των συναλλαγών από τους Χρήστες. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται από την StubHub μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών παράδοσης και μεταφοράς.

9. Υποχρέωση ορθής χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται σ' αυτήν, σύμφωνα με το Νόμο, τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας και άλλες ειδοποιήσεις, κανονισμούς χρήσης και οδηγίες που διατίθενται, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και γενικώς αποδεκτής συμπεριφοράς και της δημόσιας τάξης.

Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες με σκοπούς που θα ήταν επιζήμιοι για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων μερών, ή όπου θα μπορούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να ζημιώσουν, επιδεινώσουν ή εμποδίσουν την κανονική χρήση των Υπηρεσιών, τον εξοπλισμό πληροφορικής, ή τα έγγραφα, αρχεία ή τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (hacking) της StubHub, οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου χρήστη του Διαδικτύου ως προς το υλικό και το λογισμικό.

10. Υποχρέωση σωστής χρήσης του περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που διατίθεται στους Χρήστες της Ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, εικονίδια, τεχνολογία, λογισμικό, συνδέσμους και άλλο οπτικοακουστικό και ηχητικό περιεχόμενο, καθώς και γραφιστικό σχέδιο και κώδικα (στο εξής, το "Περιεχόμενο"), σύμφωνα με το Νόμο, τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και άλλες ανακοινώσεις, κανονισμούς και οδηγίες χρήσης που γνωστοποιούνται στο Χρήστη, καθώς και σύμφωνα με τα ήθη, τα γενικώς αποδεκτά μέτρα συμπεριφοράς και τη δημόσια τάξη, και ιδιαίτερα δεσμεύεται να απέχει από:

Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από τη λήψη, ή την επιχείρηση λήψης, των Περιεχομένων χρησιμοποιώντας μεθόδους ή διαδικασίες, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν διατεθεί ή υποδειχθεί για το σκοπό αυτό στις ιστοσελίδες όπου βρίσκεται το Περιεχόμενο, ή , σε γενικές γραμμές, από εκείνες που χρησιμοποιούνται συνήθως στο διαδίκτυο για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν συνεπάγονται κίνδυνο ζημίας ή αχρηστίας της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή/και των Περιεχομένων.

11. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της.

Οι Χρήστες, και σε γενικές γραμμές, όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν να δημιουργήσουν έναν υπερσύνδεσμο μεταξύ της Ιστοσελίδα τους και της ιστοσελίδας της StubHub (εφεξής "Hyperlink") πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

12. Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Δεν παρέχεται άδεια χρήσης.

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες ή τα διακριτικά σήματα κάθε είδους που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της StubHub ή τρίτων μερών, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί ότι η χρήση ή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και στις Υπηρεσίες αποδίδουν στο Χρήστη δικαίωμα επί των εν λόγω εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών ή/και διακριτικών σημάτων

Επιπλέον, τα περιεχόμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της StubHub ή τρίτων μερών και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρούνται στον Χρήστη. Το ίδιο ισχύει, βάσει των συνθηκών που ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, και για οποιαδήποτε δικαιώματα εκμετάλλευσης που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν επί του εν λόγω περιεχομένου πέρα από ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

13. Αποκλεισμός εγγυήσεων και ευθύνης.

13.1. Αποκλεισμός εγγυήσεων και ευθυνών για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Διαθεσιμότητα, συνέχεια και σφαλερότητα.

Η StubHub δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη συνέχεια και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της. Όταν είναι λογικά δυνατό, η StubHub θα προειδοποιεί τους χρήστες της για κάθε διακοπή στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της. Η StubHub δεν εγγυάται την έλλειψη σφαλμάτων και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ότι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της και να έχουν πρόσβαση στις διάφορες σελίδες που αποτελούν την Ιστοσελίδα ή εκείνες που παρέχουν Υπηρεσίες.

Η StubHub αποκλείει, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, κάθε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή η συνέχεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της ή την αξιολόγηση της χρησιμότητας που οι Χρήστες ενδέχεται να αποδώσουν στην ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της, τυχόν σφάλματα της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της και, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, την αποτυχία πρόσβασης στις διάφορες σελίδες που αποτελούν μέρος της Ιστοσελίδας ή εκείνες που παρέχουν Υπηρεσίες.

13.2. Αποκλεισμός εγγυήσεων και ευθύνης για το Περιεχόμενο.

Ποιότητα.

Η StubHub δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την απουσία ιών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων στα Περιεχόμενα που μπορεί να τροποποιήσουν τον υπολογιστή (λογισμικό και υλικό), ή τα ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα.

Η StubHub αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία ενός ιού ή την παρουσία άλλων στοιχείων στα Περιεχόμενα που μπορεί να μεταβάλουν το σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά έγγραφα ή αρχεία του Χρήστη.

Ειλικρίνεια, ακρίβεια, πληρότητα και ενημερότητα.

StubHub, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την τρέχουσα κατάσταση του περιεχομένου. Η StubHub αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσης, που μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη ειλικρίνειας, ακρίβειας, πληρότητας ή ενημερότητας του Περιεχομένου.

13.3. Αποκλεισμός εγγυήσεων και ευθύνης για τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών της και του Περιεχομένου της από τους Χρήστες.

Η StubHub δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει και δεν ελέγχει τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από τους Χρήστες. Ειδικότερα, η StubHub δεν εγγυάται ότι οι Χρήστες κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών της και του Περιεχομένου της, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ούτε ότι το κάνουν με επιμέλεια και σύνεση.

Η StubHub δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει και δεν επαληθεύει την ταυτότητα των Χρηστών, ούτε την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την πληρότητα ή/και την αυθεντικότητα των στοιχείων που παρέχουν οι Χρήστες για τον εαυτό τους σε άλλους Χρήστες.

Η StubHub αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου της από τους Χρήστες ή μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη ειλικρίνειας, ακρίβειας, πληρότητας ή/και γνησιότητας των στοιχείων που παρέχουν οι Χρήστες για τον εαυτό τους σε άλλους Χρήστες και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να οφείλονται στην πλαστοπροσωπία ενός τρίτου προσώπου από έναν Χρήστη σε κάθε είδους επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας.

14. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Χρήση των cookies.

Για να κάνουν χρήση κάποιων Υπηρεσιών, οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν πρωτύτερα στην StubHub ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (στο εξής, "Προσωπικά Δεδομένα"). Η StubHub θα χειριστεί τα Προσωπικά Δεδομένα με αυτοματοποιημένο χαρακτήρα, με τον τελικό χαρακτήρα και υπό τους όρους που καθορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα

Η StubHub έχει υιοθετήσει τα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών που απαιτούνται από το Νόμο και καταβάλει προσπάθειες για τη λήψη άλλων πρόσθετων μέσων και τεχνικών μέτρων προστασίας. Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι απόρθητα.

Η StubHub ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα cookies της ή τα cookies τρίτων όταν ο Χρήστης πλοηγείται στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Τα cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις σελίδες της Ιστοσελίδας συνδέονται μόνο με τον πλοηγό ενός συγκεκριμένου υπολογιστή (ένας ανώνυμος Χρήστης) και δεν επιδεικνύουν το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη. Χάρη στα cookies, η StubHub έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το σύστημα πλοήγησης των εγγεγραμμένων Χρηστών αφού έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά, γεγονός που καθιστά περιττό να κάνουν εγγραφή σε κάθε επίσκεψη ώστε να έχουν πρόσβαση στις περιοχές και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά σε εκείνους. Τα cookies που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να διαβάσουν αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλους παρόχους. Οι Χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τον πλοηγό τους, προκειμένου να ενημερώνονται στην οθόνη για την υποδοχή των cookies και να εμποδίζουν την εγκατάσταση cookies στο σκληρό τους δίσκο. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες και τα εγχειρίδια του πλοηγού σας, ώστε να επεκτείνετε αυτές τις πληροφορίες.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στις σελίδες της Ιστοσελίδας μπορεί να παρέχονται από την StubHub οπότε σε αυτή την περίπτωση παρέχονται από τους διάφορους διακομιστές που λειτουργούν από την εταιρεία, ή από τους διακομιστές καθορισμένων τρίτων που παρέχουν την υπηρεσία και cookies για την StubHub, (για παράδειγμα, τα cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφήμισης Περιεχομένου, και εκείνα που βοηθούν το Χρήστη να προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε προκαθορισμένο χρόνο, συχνότητα και μορφή). Επιπλέον, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιεί το StubHub, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την Πολιτική Cookie

15. Αφαίρεση και αναστολή Υπηρεσιών.

Η StubHub, ενδέχεται να καταργήσει ή να αναστείλει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε αυτούς τους Χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

16. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία.

Η StubHub, ενδέχεται να καταργήσει ή να αναστείλει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε αυτούς τους Χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

17. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται ανά πάσα στιγμή και σε όλες τις πτυχές από την ισπανική νομοθεσία και την ισπανική εμπορική νομοθεσία. Για τους καταναλωτές, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ισχύουν επίσης οι υποχρεωτικές διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή του νόμου του κράτους μέλους στο οποίο κατοικείτε. Εκτός από τη νομική υποχρέωση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή σε άλλη δικαιοδοσία, τα συμβαλλόμενα μέρη, με την εκφρασμένη παραίτηση των προνομίων τους, θα υποβάλουν οποιαδήποτε διαμάχη σχετικά με τη συμμόρφωση και την ερμηνεία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στη δικαιοδοσία και τα δικαστήρια της πόλης του Μπιλμπάο, Ισπανία. Ωστόσο, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων με φιλικό τρόπο.


1 Ιουλίου 2019 Ενημερώσαμε τη Σύμβαση χρήστη

Οι βασικές αλλαγές στη Σύμβαση χρήστη είναι οι εξής:

Αναθέτουσα οντότητα - αλλάξαμε την Ενότητα 2 για να φαίνεται ότι η αναθέτουσα οντότητα ενός πελάτη ενδέχεται να διαφέρει βάσει της τοποθεσίας της εκδήλωσης για την οποία αγοράζουν ή πουλάνε ένα εισιτήριο.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το StubHub και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε τις ενημερωμένες συμβάσεις, ειδοποιήσεις και πολιτικές.

Οι αλλαγές στη Σύμβαση χρήστη που έγιναν την 1η Ιουλίου 2019 ισχύουν για όλους τους χρήστες από την 1η Αυγούστου 2019.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες web. Εάν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με Πολιτική cookies εδώ.